خامنه ای نمک خورد و نمکدان شکست

رسانک/ علی خامنه ای در دوران تبعیدش به بلوچستان در زمان رژیم پهلوی در پهره زندگی می کرد. مردم بلوچ با فرهنگ مهمان نوازی و میارجلی (پناهنده پذیری) که دارند از خامنه ای در تمام دورانی که در بلوچستان بود و تا زمانیکه تغییرات سال ۵۷ رخ داد؛ با هرآنچه که داشتند حفاظت و پذیرایی کردند.

در دورانی که خامنه ای در بلوچستان پناهنده مردم بلوچ بود، با دیدن تمام محرومیتها که رژیم سابق بر ملت بلوچ روا داشته بود آشنا شد.

محرومیت‌هایی که با سیاست عامدانه و تبعیض آمیز در جهت فقیر کردن و فقیر نگه داشتن مردم بلوچ اجرا میشد.

خامنه ای به هر گوشه ای و یا روستایی که می رفت مردم بلوچ او را اسکورت می کردند تا آسیبی به مهمان وارد نشود. در تمام این سالها که خامنه ای مهمان بود، با عنوان مهمان با او رفتار شد. منزل او مجانی بود و صاحب خانه بلوچ از او اجاره نمی گرفت و خورد و خوراک او را هم مردم بلوچ تامین می کردند.

این رسم میارجلی و یا پناهنده پذیری جزئی از فرهنگ مردم بلوچ است و بدین معنی که تا زمانی شما مَیار و یا پناهنده هستید مخارج شما را تقبل می کنند.

اکنون بعد از تقریبا چهل و پنج سال همان خانه های کپری و محرومیت ها هنوز سر جایشان هستند و مردمانش در وضعیت بسیار بدتری نسبت به آن زمان بسر می برند.

زمانیکه شورش یا همان انقلاب ۵۷ زخ داد و خامنه ای و همفکرانش بقدرت رسیدند، آنچنان بلایی بر سر مردم بلوچ آورد تاریخ هر گز آنرا فراموش نخواهد کرد.

آنچه را رژیم پهلوی انجام نداده بود دنبال کرد و اکنون پروژه های او را تکمیل و یا در حال تکمیل هستند. از کشتار مردم بلوچ گرفته تا مسلط کردن گروه افراطی طرفداران ولایت بر مردم بلوچ، تا ایجاد حکومت نظامی در بلوچستان و تحریم اقتصادی آنها، با بستن مرزها و در اختیار قرار دادن آنها به سپاه تروریستی تا بتواند به واردن کردن مواد مخدر ادامه بدهد. از بیکار کردن صیادان بلوچ و کشتن آنها و حراج دریایبلوچستان به چینی ها و صید آنها با ترال، تصرف زمینهای کشاورزی و ساختن سد بدون استفاده، برای خشکاندن مزارع در زیر دست سدها و استفاده نکردن از آب سد و تبخیر شدن آب، از جمله طرح های دیگر جهت نابودی کشاورزی بلوچستان که به اجرا دراورد.

تصرف زمینهای شهری بلوچستان و بخصوص زمینهای کنار ساحل دریای بلوچستان و در مرحله اول واگذاری به نیروهای سرکوبگر امنیتی و سپس وگذاری مجانی به غیر بلوچها و همچنین طرح ویرانگر آمایش جمعیتی و سرازیر کردن میلیونها نفر از مرکز ایران به بلوچستان تا جمعیت و دموگرافی جغرافیای بلوچستان را به هم بزنند و تمدن علوی را حاکم کنند.

ترور، اعدام و کشتار روزانه مردم بلوچ بخشی دیگر از افعال نیروهای اشغال گر غیربومی است.

آری مردم بلوچ ماری را در آستین پرورش دادند که هرگز فکرش را نمی کردند به این شکلی نیش بزند. علی خامنه ای نمک خورد و نمکدان، شکست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*