خشونت خانوادگی علیه زنان

رسانک/ قوانین نهادینه شده ضد زن جمهوری اسلامی ایران که برابری جنسیت را به رسمیت نمی شناسد، عامل اصلی خشنوت دولتی و رواج فرهنگ خشنونت در علیه زنان در خانواده است. این قوانین قرون وسطی در تضاد با شان انسان امروزی است و عامل عقب ماندگی اجتماعی در جامعه و تبعیض و
نابرابری علیه زنان شده است.

فرهنگ اصیل مردم بلوچ مخالف هر نوع خشنونت علیه زنان است و با هر
گونه رفتاری که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود در
تضاد هست و این را تاریخ درازای مردم بلوچ گواه میباشد.

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران و وضع قوانین تبعیض آمیز و بی
عدالتی در جامعه، خشونت علیه زنان که در جامعه بلوچستان سابقه نداشت،
اکنون شاهد آن هستیم که جامعه ما را نگران کرده است. در اینجا به برخی از این خشونت ها علیه زنان اشاره می شود:

1- سالها پیش اولین خشونت تکان دهنده علیه زنان سنگسار دختر 14 ساله ای به نام سعیده شه بخش در منطقه کورین دزاپ بود که توسط خانواده اش اجرا شد. در این قتل پدرش با همدستی چند نفر دیگر سعیده را به قتل رساندند.

این سنگسار به اصطلاح غیر رسمی بر اساس قوانین رسمی قوه قضاییه
جمهوری اسلامی ایران بود و پدر با همدستی چند نفر دیگر اجرا کرده
بودند که بعنوان قتل ناموسی بشمار می رود. مادر سعیده این قتل را به
پلیس گذارش داده بود.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران این کار پدر جرم بحساب نمی آید، چرا که پدر قانون مجازات اسلامی را اجرا کرده است و در اصطلاح اسلامی به آن رجم می گویند که برای متهمان به زنا تعیین می شود.

طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر و جد پدری که فرزند خود
را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به وارثه مقتول و
تعزیز محکوم خواهد شد.

قوانین دولت کاملا دست مردان را باز گذاشته تا علیه زنان دست به
اعمال خشونت بزنند.

2- دومین مورد خشونت علیه زنان تعرض جنسی به دختران پهره بود،
که توسط عاملین سپاه و اطلاعات صورت گرفت بصورتی که زنان و دختران را در منطقه شناسایی کرده و بعد آنها را در راه کار و منزل با یونیفرم نظامی می ربودند.

شکایت خانواده ها و زنان بر علیه متجاوزان به جایی نرسید و کسی عملا مجازات نشد.

مقامهای قوه قضائیه تجاوز به دختران پهره را به اشکال مختلف تکذیب و یا انکار می کردند، مانند خیلی از وقایعی دیگر که شاهد هستیم.

3- سومین حادثه علیه زنان در جالق بود، که پنج زن به قتل رسیدند. این
قتلها در شستون در منطقه “هوشاپ” بخش جالق توسط فردی از عوامل بسیج و سپاه صورت گرفته بود.

دست و عامل خشونت دولتی در قتل زنان و مردان بلوچ کاملا آشکار
است، اما دولت قبل از اینکه مسولیت بپذیرد، این قتلها را خانوادگی
جلوه داده تا خود را مبرا جلوه دهد.

4- چهارمین حادثه و خشونت علیه زنان قتل فجیع هاجر حسین بر بود، که شوهر
معتادش با نوشاندن اسید و ضربات چاقو و آتش زدن جسد و رها کردن
آن در کنار خیابان بود.

5- پنجمین قتل سارا نارویی ساکن دزاپ بود، که هنوز خون هاجره خشک نشده بود، اتفاق افتاد.

فجایع کم سابقه ای علیه زنان در جامعه بلوچستان در حال وقوع هست، از یک
طرف قتلهای ناموسی و فرهنگ تازه ای که جمهوری اسلامی در چهل سال
اخیر به ارمغان آورده و جامعه را از نظر حقوقی به قهقرا برده و قوانین
نابرابری جنسیتی را در جامعه نهادینه کرده و از طرف دیگر فقر اجتماعی، اقتصادی و سواد و آموزش همه اینها روی هم رفته مشکلات زنان بلوچ را
نسبت به زنان مرکز ایران چندین برابر کرده است.

برابری حقوق در جامعه و برابری جنسیتی و داشتن حاکمیت بر جسم و جان بخشی از حقوق برابری بین زن و مرد هست که در جامعه بایستی نهادینه
شود. اما قوانین دست و پاگیر نظام استبدادی دینی ایران و نظام مرد سالاری
و سیستم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران مانعی هست که زنان به حقوق برابر با مردان در جامعه برسند.

از اینرو لازم است زنان بلوچ برای رفع تبعیض جنسیتی دست به مبارزه سازمان یافته و مسالمت آمیز زده و از تک صدای بیرون بیانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*