رسانک رمزانئے ائییدا بلۆچ راجا مراد باتَ گوَشیت.

امێت انت که انّوگێن جاور هال بدل ببیت و ڈس کرونائے وباه و زۆراکێن اسلامی جمهوریئے بلاه چه مئے ملک و مێتگان دور ببیت و بلۆچستانئے مردم په وتی مراد و واهگان سر ببنت.

انچش بات!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*