بلۆچ راجئے اۆبادگانی منّتوار آن

سلام و درۆت و دْرهبات، منی راجئے دانشورێن اۆبادگان!

مَرۆچی چه گَلا بال آن و گُلگُلێن اَرس منی چَمّان شۆدگا اَنت. گِندان اێوَک و تَهْنا نه‌آن و بلۆچ راجئے هاتونێن جنک و سئولێن بچّان لانچِتَگ و مان هر کُنڈێا په منی مالی گِهبودیا کمک و مدتئے مُچ کنگا گلاێش اَنت، تانکه وتی ساز و زێملئے بێوس و نپادئے باهۆٹ بوتگێن ازمگرا دلبڈّی بدئینت و آییئے زندئے گُڈّی رۆچان وشّ تام‌تر بکننت.

من شمئے سجّهێنانی مهرانی منّتوار آن. دْراهی و سلامتی مدام شمۓ سرا ساهێل بات.

رسولبکش زنگشاهی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*