رحیم بندویی: ملت بلوچ قربانی یک سیستم حکومتی مرکزگرا است

رسانک/ رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کلمه در مورد کشتارهای فراقانونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان می گوید که عدم اعتراض نمایندگان بلوچ در مجلس و تریبون داران، باعث شده، رژیم ایران کودکان بلوچ را جلوی چشم مادرانشان محاکمه صحرایی کرده و به قتل برساند.

بدیهی است که یک رژیم فاسد و نژادپرست که بر مبنای ایدئولوژی خاصی، در یک سرزمین کثیرالمله ای، حکومت می کند درصدد نوعی استعمار در مناطقی خاص خواهد بود.

رژیم های ایران بلوچستان را برای منابع و منافعی که دارد، بصورت استعماری نوین چپاول می کنند و سهم ملت بلوچ از آن چیزی جز فقر و محرومیت نخواهد بود.

مبارزه مسالمت آميز و مدنی در جهت بدست آوردن حق تعیین سرنوشت راه نجات بلوچستان از این نوع استعمار میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*