رسانکئے اپریلئے هالنامگ

1- نامدارێن بلۆچ اهوالکار و انسانی هکّانی جهدکار، ساجد هسئین بلۆچئے گار بئیگئے هال چه بلۆچستانئے بازێن رسانکانی راها شنگ و تالان بوت. ساجد هسئین بلۆچ 2 مارچا اوپسالائے شهرا گار بوتگ‌اَت.

2- دو اپریلا “چاهکمالِ زهکلوت”ئے جاهمنند ابّاس بامری داد مهمدئے مردێن چکّ ناشناسێن سلاهبندانی دستا جنگ بوت.

3- سئے اپریلا جئیشُلئدلئے ٹۆلیا شستونا آسکانئے سیمسری بُرجکئے سرا اُرُش کرت و چه اشیا سپاهئے لشکریے که نامی اسماێل کلندرزهی بوتگ کُشگ بوت.

4- چار اپریلا “میلاد نازری راد” نامێن مردمے چارمی نێم چاتئے کئورجۆا بکّت .

5- پنچ اپریلا دزّاپئے بندیجاهئے رایِ بازێن بندیگان بندیجاهئے دێما مچّ بوت و زهرشانی‌اش کرت. آیانی مکسد چه اے زهرشانیا اے بوتگ که بندیجاهئے کارمستران بندیگ چٹّی نداتگ‌اَنت تانکه وتی لۆگان بدارنت و چه ڈس کرونایا رکّت بکننت.

6- شش اپریلا وهید شئیهکی، شریپئے مردێن چکّ بمئے شهرئے پلیسئے دستا کشگ بوت.

7- هپت اپریلا دو کسان سالێن چکّ که آیانی امر 12 و 13 سال بوتگ، گهئے پامونت نامێن هاکی بندئے آپا بُکّتنت. آیانی نام: مرتزا دُرزاده مستپائے مردێن چکّ و ارپان دُرزاده اگبالئے مردێن چکّ.

8- هپت اپریلا دو جنێن چکّ که آیانی امر 14 و 18 سال بوتگ، سیریکئے سرزه نامێن کلّگئے کئورا بکّتنت.

9- هشت اپریلا چارشمبهئے رۆچا مهمد برم ازیزئے مردێن چکّ که راسکئے جکیگوَر نامێن کلّگئے جاهمنندے بوتگ، پاکستانئے پئوجیانی دستا کشگ بوت.

10- نُه اپریلا کسان سالێن چکّے که نامی الی ازگر بهرا بوتگ و دشتیاریئے آرپ آباد نامێن کلّگئے جاهمنندے بوتگ، هۆٹکێا بُکّت.

11- یازده اپریلا شستونئے نندۆکان شستونئے تێلئے ادارهئے دێما مچّ بوتنت و زهرشانی‌اش کرت. اے مچّ بئیگ و زهرشانی پمێشکا بوتگ که مردمانی تێل بهر چه آیانی کارتانی زپتا گار بوتگ‌اَت.

12- چاگردپان الی رێکی شۆرکی مان جنگ و مێڑێا که آییارا گۆن لهتێن شکاریان بوتگ، زدگ بوت.

13- هژده اپریلا دو سنّی دینی زانۆگر که آیانی نام ابدلهئیّ آرامش و سئیید آرامش انت رند چه بندیجاهئے چُٹّیا بندراباسئے بندیجاها پر ترّتنت.

14- هژده اپریلا “مهمود پراور” نامێن مردمے چهبارا چه زرئے نزّیکێن تلانگان جهلا کپت و بێران بوت.

15- نۆزده اپریلا چه گِهئے کِسیگ نامێن کلگئے مچکدگانی بن گرگا 200 مچّ زئوال بوت.

16- نۆزده اپریلا هپت سالگێن کسانێن چکّے که آییئے نام رباب بوتگ و بشکردئے جاهمنندے بوتگ، چه زیمّێئے ڈنگا بێران بوت.

17- بیست اپریلا پهرئوئے شیهئیێن امام جمهئے دستکشی چه امام جُمهانی شۆنداتی شئورائے نێمگا منّگ بوت.

18- بیست اپریلا چه ناشرکارێن پاسدارانئے سپاه و سئے بلۆچ جاهمنندئے جنگ و مێڑا ابێد چه آ سئیێنان سپاهئے بلۆچێن لشکریے هم کُشگ بوت.

19- بیست و یک اپریلا بلۆچ جاهمنندێئے بےساهێن جۆن چهبارئے شهرا ودی بوت. آییئے نام نازم هاتونی بوتگ و پتئے نامی نئواز.

20- بیست و یک اپریلا شش سالگێن کسانێن چکّے که نامی سلیم هدادات بوتگ و آییئے پتئے نام نبی بکش و جاشکئے جاهمنندے بوتگ چه زیمّێئے ڈنگا بێران بوت.

21- بیست و یک اپریلا لۆگ و شهرسازیئے ادارها چهبارئے میر آباد نامێن مێتگئے مردمانی لۆگ هراب کرت.

22- بیست و دو اپریلا مکتوم آسکانی مهمد امینئے مردێن چکّ که چه مئولئوی کۆهیئے نزّیکێن مردمان انت دزاپئے سپاهئے سیاڈیا لۆٹاێنگ بوت و زۆرانسرێن جست و پرس کنگ بوت.

23- بیست و سئے اپریلا کهنۆجئے کهنۆج نامێن کلّگا چه گئیسئے سیلنڈرئے تراکا سئے مردم بێران بوتنت.

24- بیست و سئے اپریلا ابدلواست دهانی که بلۆچ سیاسی بندیگے بوتگ دزّاپئے بندیجاها پاهئو دئیگ بوت.

25- دزّاپئے لس و انکلابئے دادگیرا اێلان کرت که ده مردم مالی سلکاریئے بهتاما دزگیر بوتگ‌اَنت. آیانی نیاما بلۆچستانئے کلّگی آپ و گنداپئے ادارهئے پێسریگێن کارمستر هم بوتگ.

26- بیست و چار اپریلا کاجهئے گْواتکشّ نامێن کنڈگا چه گاڑیێئے کپگ و چپیگ بئیگا هبیبُلّاه ملازهی نامێن مردمے که هما گاڑیا نندۆکَ بیت بێران بوتگ.

27- بیست و پنچ اپریلا هیرمندئے سیمسری ترمینلا ترکّێا پانزده سالگێن نۆک ورناے چێر آورت و آ بێران بوت.

28- بیست و پنچ اپریلا رۆدراتکی بلۆچستانئے دو جاهمنند پیشّنئے شهرا ناشناسێن مردمانی دستا جنگ و کشگ بوتنت. چه نزرآبادا زاهد بلۆچ درمهمدئے مردێن چکّ و چه مندا پزل بلۆچ الّاه بکشئے مردێن چکّ اے دوێن مردمانی نام و نشان انت.

29- بیست و پنچ اپریلا بلۆچ جاهمنند ابدلگپّار شهدادزهی پدا راسکئے سیاڈیئے ادارها لۆٹاێنگ بوت و چه آییا زۆرانسرێن جست و پرس کنگ بوت.

30- بیست و شش اپریلا پلیسا درگسئے کلّگئے سرا اُرش کرت و کمّاکمّ ده مردم دزگیر کنگ بوتنت.

31- بیست و شش اپریلا لاشارئے شێر آباد نامێن کلّگا یک تئیکسی درایورێئے جۆن ودی بوت. اے مردمئے نام الَّبکش دُرزاده بوتگ و پهرئوئے مهمد آبادا نندۆک بوتگ.

32- بیست و شش اپریلا چه درگسئے دزگیر بوتگێن مردمان سئے نپر آزات بوتنت. آیانی نام شاهجان بلۆچ، مجید تکاور و مسّود تکاور انت.

33- بیست و هپت اپریلا پلیسا سیریکئے کندال نامێن کلّگا اُرش کرت و مردمانی لهتێن یکدار گۆن وت برتنت.

34- پهرئوا ناشناسێن لهتێن مردمان پلیسئے سرا ارش کرت و چه اشیا پلیسئے یک لشکریے زدگ بوت.

35- بیست و هپت اپریلا چه کهنۆجئے گردانئے تیرگواریا بلۆچ جاهمنندے که نامی همید بامری انت و گمشادئے مردێن چکّ انت زدگ بوت. همید بامری دلگانئے نندۆکے.

36- اێرانئے رجیمئے نزّیکێن رسانکانی ردا دزّاپا چار جاهمنند “ناشرکاری”ئے بهتاما دزگیر کنگ بوتنت.

37- بیست و نُه اپریلا پلیسا درگسئے کلّگا اُرش کرت و ازیز رییسی نامێن بلۆچ جاهمنندے دزگیر کرت.

38- بیست و نُه اپریلا چه دو ٹکّئے جنگ و مێڑا شُئیب جمالزهی مگدم نامێن مردمے کُشگ بوت.

39-سی اپریلا رۆدراتکی بلۆچستانئے بلۆچ اهوالکار ساجد هسئینئے جۆنئے ودی بئیگئے هال مان سویڈنا بلۆچستانئے رسانکان شنگ و تالان بوت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*