نقش و جایگاه اقشار گوناگون مردم بلوچستان در مبارزه برای “حاکمیت ملی”

بخش دوم:
بقلم: رحیم بندویی

لینک بخش اول

….
بسيارى از بازماندگان پس از مدت کوتاھى مقاومت نيز، راھى ديار غربت در گوشه ھاى مختلف جھان گشتند و بعضاً بنا به ندای وجدان و ضمير آگاهشان به فعاليتھاى خود ادامه دادند که “حزب مردم بلوچستان” به مثابه ادامه متحول شده ھمان “سازمان دموکراتيک مردم بلوچستان” نتيجه ادامه تلاش بخشى از روشنفکران آگاه و مسٸوليت پذير ھمان دوران و از ھمان نسل ميباشد.

با چنين پيش زمينه ای تاريخی است که “حزب مردم بلوچستان” بارھا از سوى افراد مختلف سياسی جامعه بلوچستان، مورد اين سؤال قرار گرفته است که اين حزب کدام قشر و طبقه اجتماعى بلوچستان را از نظر سياسى نمايندگى ميکند؟ يکی از دلايل طرح اين سؤال و تأکيد بر روشن شدن اين موضوع به دليل حضور بعضى از اعضاى سياسى فعال اين حزب که به نسل پيش از دوران انقلاب سال 1357 تعلق دارند ميباشد. افرادى که از بنيانگذاران و فعالان ھمان “سازمان دموکراتيک مردم بلوچستان” و با بنيان ھاى فکرى و پيشينه ھای سياسی و خاستگاه ھاى اجتماعى گوناگون ميباشند.

در ميان مجموعه فعالان کنونی اين حزب؛ کسانى با سوابق مبارزاتى سياسى چپ، متأثر از افکار سياسى خط دو (که قدرتھاى جھانى را در دو قطب سوسياليست وکاپيتال امپرياليست دسته بندى ميکردند؛ مثل سازمان فدائيان اقليت، راه کارگر و… ) و خط سه ( قدرتھاى جھانى را در سه قطب سوسياليست، سوسيال امپرياليست و کاپيتال امپرياليست دسته بندى ميکردند؛ مثل سازمان پيکار و اتحاد زحمتکشان و… )، ملىمذھبى ھاى دموکرات بلوچستان (متأثر از خط فکرى سازمان مجاھدين خلق) و يا فعالين ملیمذهبی اھل سنت بلوچستان و ھمچينين آزاد انديشان جوانى که به دليل شرايط سنّی، موقعيت زمانى و اجتماعى شان وارسته از ھر وابستگى ذھنى به گذشته هستند، ديده ميشوند. از خط فکری معروف به خط يک، که شامل حزب توده ای ها و فدائيان اکثريت که مدافعان و مشاطه گران رژيم جمهوری اسلامی بودند، من کسی را در مجموعه حزب مردم بلوچستان سراغ ندارم. بخشی از اعضای تشکيلات حزب مردم را ھم افراد فعالى تشکيل ميدھند که اصل و نسب خونى شان به آن قشر اجتماعى از ملت بلوچ برميگردد که گذشتگانشان با عنوان ھاى “خوانين” بلوچستان شناخته ميشوند……

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*