سه کشته در انفجار سیلندرگازمایع در کهنوج

به گزارش رسانک امروز پنجشنه ۴ اردیبهشت ماه ۹۹ بر اثر انفجار سلیندرگاز مایع ۳ نفر از اهالی روستای #صولان از توابع چاه دادخداد شهرستان #کهنوج جان خود را از دست دادند.

کهنوج از مناطق منفک شده ی بلوچستان است که بنام توسعه و پیشرفت از بلوچستان جدا شد اما هیچگاه بخاطر بافت فرهنگی و ملی که در آن ساکن هستند،با نظر به ماهیت نژادپرستانه رژیم توجه ای بدان نشده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*