در اکثر جوامع حکومت به عنوان نهاد سیاسی در برابر اجتماع؛ مسئولیت ها و وظایفی دارد که با توجه به ماهيت آن حداقل امکانات را برای مردم تحت حاکمیت خویش مهیا می سازد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت فاشیستی و ایدئولوژیکی که دارد و نگاه امنیتی که نسبت به ملت بلوچ و دیگر ملل تحت ستم بوجود آورده است آنها را از حداقل امکانات و نیازهای اولیه انسانی چون آب، برق، راه های مواصلاتی و…. در طول ۴۱ سال حاکمیتش محروم ساخته است.

مبارزه برای بدست آوردن حقتعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی برای خروج از بن بست سیاسی رژیم جمهوری اسلامی می تواند زمینه را برای فراهم نمودن امکانات اولیه برای همه مردم بطور مساوی، مساعد کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*