عدم ترخیص نیروهای وظیفه در سه ماه آینده توسط سپاه

رسانک/ سپاه تروریستی پاسداران در نظر دارد تا از ترخیص کارکنان و نیروهای وظیفه گروه های پزشکی و پیراپزشکی که خدمت آنان از هفته پایانی اسفند ۹۸ تا سه ما بعد از این تاریخ به اتمام می رسد، جلوگیری کند.

این در حالی است که این نیروها با کمبود شدید وسایل بهداشتی از جمله ماسک و مواد ضد عفونی کننده مواجه اند.

سران رژیم جمهوری اسلامی ایران با عدم قرنطینه شهر قم که با رفت و آمد طلبه های چینی تبدیل به مرکز شیوع بیماری کووید۱۹ در ایران بود مسئول کلیه فجایع به بار آمده در چند ماه اخیر میباشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*