یکّ بلۆچئے پسئو چه راه داتگێن کلئوان په ریاست جمهوریئے کاندیدانی ستادان

رَسانک نیوز

پنچشمبه رۆچا ۷ تیر ۱۴۰۳، گۆن چاردهمی ریاست جمهوریئے اۆٹئے نزّیکیا، لهتێن پئیگام گوانکئے سرا په بلۆچێن جهمنندانی واستا گۆن اے بُنگپا که اۆٹئے سرا برئونت و بهر بزورنت راه دئیگ بوتگ.

یکّے چه جهمنندان راه داتگێن پئیگامئے پسئو که چه جلیلیئے ستادا راه دئیگ بوتگ اے وڑا پسو داتگ که (شهید جمهورئے راهئے رئوگ ینی ترسناکێن تئورُّم، بدبهتی، بے آبرویی دنیائے تها و …..).

گوشگی اِنت که مردمان پروهی سرا انچۆ پێسریگێن دررۆشما اۆٹئے رئوگ تهریم کُرتگ و جارِش جتگ که اے زاهرێن اۆٹئے بهرئے زورگ ینی دُزآپئے هۆنێن جُمَهئے شهیدانی و واشئے شهیدانی و اے دگه بلۆچستانئے جاه جاهانی بێران بوتگێن مردمانی هۆنانی پُشت کنگ‌اِنت.

گوشگی اِنت که پێسرا هم بازێنے که تاییپهانی سرمستران، اسپێت ریشان، جمهئے پێش نمازان و …. وتی منند و منبرانی سرا اے وڑا جار جتگ که اۆٹئے بهرئے زورگ اے مانایا دنت که شما هۆنانے که هۆنێن جُمَها دُزآپ و واش رێچگ بوتگ‌اَنت و هکومتئے بازێن پشار بلۆچستانئے تها یک دگاے هساب بیت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*