مئولوی اَبدُلهمید: اے زلورت انت په دراهێنان آزاتی ببیت/تهمت و بُهتام کردئے هِلاپ اِنت

رَسانک نیوز

جُمَهئے رۆچا ۸ تیر ۱۴۰۳، مئولوی اَبدُلهمید اسماێل زهی، دُزآپئے جُمَهئے پێشنماز، اے شهرئے جُمَهئے کتبهئے تها گوشتگی: مرۆچی دُنیائے تها هاس مئے وتی سرڈگارا اێرانئے تها آگاهی آتکگ و دراهێن مردم چه جنێن و مردێن وتی کارا زاننت و پَجّاه کارنت و آییئے وڑا کار کننت.

آییا ادامهئے هبران گوشتگ: مهم اِش اِنت که ما وتی پگرا بالا ببرێن و دراهێن مردمانی واستا هکّ و آزاتی اێر بکنێن. هر کسے چه یک راهے لۆٹیت نگبهت ببیت. باید مزن پگر و تهمبل مئے بُزرا ببیت و انسانان وتی آزاتیِش ببیت. مزنێن سرڈگارانی تها دیدانکانی سرا دگری هست و اے دگریئے دیدانک تهمبل بنت.

دُزآپئے جمهئے پێشنمارا وتی آسری هبرانی تها چه (مجازی دنیائے بدکرداریئے گێشیا) زهرشانی کُرتگ و گوشتگی: اَپسۆزئے جاه اِنت که مجازی دنیائے تها تهمت و بُهتام سکّ باز بوتگ، اِشی کردئے هلاپ اِنت. من دراهێنان گوشان که په دنیایی وتی و دگرانی سیتئے واستا یک و دگرا تهمت و بُهتان مجنێن و گۆن کسیئے آبروئے گۆما لئیب مکنێن و چه اے کاران دوری بکنێن.

گوشگی اِنت که گوستگێن رۆچانی تها جلال جلالی زاده، اێرانئے پێسریگێن مجلسئے نماینده وتی زانی پئیجا اینستائے تها چۆ هلاسهئے سرا نبشتگی که مئولوی اَبدُلهمیدا چه یکّے چه کاندیدان همایت کُرتگ بله چُش اِنت که اے گپّ درۆگے.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*