سرباز و اێرانشهرئے راها یک بلۆچێن ٹێلکشے گۆن ماشینئے چپّ کنگا وتی ساهی چه دستا داتگ

رِسانک نیوز

چارشمبهئے رۆچا ۶ تیر ۱۴۰۳، گۆن یک ٹێلکشێن ماشینیئے چپّ کنگا کساس میرزمینئے هلکئے نزّیکیا سرکئورئے دمگان چه سربازئے شهرا یک ٹێلکشے رَند چه ٹپّیگ بئیگا و نادراهجاهئے راها وتی ساهی چه دستا داتگ.

اے جهمنندێن بلۆچانی پجّار “اکیل گل کندی” و راسکئے نندۆک گوَشگ بوتگ.

همے هالانی رِدا، اکیلئے ماشینئے لاستیک هرکتئے تها ترَکّتگ و سئوب بوتگ که ماشین چپّ و آس بگریت که آسا اکیل سۆتکگ بله هلکئے مردمان اکیل زوت چه آهسا در کُرتگ.

گوشگی اِنت که اے جهمنند نادراهجاهئے برگئے راها چه بازێن ٹپّان وتی ساه چه دستا داتگ.

گوَشگ ببیت که گۆن سالئے جم کُرتگێن هالان، ۲۰۲۳ئے سالا کم چه کم ۳۲۱ ٹێلکش گۆن نزامی نیروانی راستێن تیرگواریان، جادّهی وئیلان، نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان، هار و آس سۆچیان بێران و ٹپّیگ بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*