دُزآپئے تها یک جهمنندێن بلۆچیئے بێران بئیگ سلاهبندێن نامالومێن مردمانی دستا

رَسانک نیوز

دوشمبهئے رۆچا ۴ تیر ۱۴۰۳، دُزآپئے تها کریمپورئے هئیابانا یک جهمنندێن بلۆچے، نامالومێن سلاهبندێن مردمانی دستا گۆن کمری کُلتئے گۆما آییئے سرا اُرش برَگ بوتگ و آیی هم چه بازێن ٹپّان وتی ساهی چه دستا داتگ.

اے جهمنندئے پجّار (یوسپ نارویی کئوم دۆست) ۵۵ سالگ، ماروپ اِنت په گُلام جیلانی گلجایی، مهمد هسن هانئے چُکّ، هپت چُکّئے پت و دُزآپئے نندۆک گوَشگ بوتگ.

همے هالانی رِدا، سئے کس گۆن سارتێن و ترندێن سلاهانی گۆما، گۆن گئیر بلۆچی درێسان کریمپور ۶ئے هئیابانا اے جهمنندئے سرا اُرش برتگ و ائولا گۆن کمری کُلتا آییئے نێمگا تیرگواری کُرتگ و رَند چه تیرئے ورگا، چانکوئے گۆما آییش جتگ و سئوب بوتگ‌اَنت که آییئے ساه چه جانا در بیئیت.

چه جنۆکانی سئوبا تان اَنگت هچ هالے نێست.

گۆن ۲۰۲۳ئے سالئے جم کُرتگێن هالان، کم چه کم ۱۹۲ جهمنندێن بلۆچ نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرانی آماچ بوتگ‌اَنت که آیانی تها ۱۵۰ کس کُشگ بوتگ و ۴۲ کس ٹپّیگ بوتگ. اِشانی تها کم چه کم پنچ گونڈوێن چُکّ و چار جنێن هم هست‌اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*