پهرها یک سیاسی پێسری بندیگیئے آوار جنَگ گۆن دگه هپت کسا نزامی نیروانی دستا

رَسانک نیوز

جُمَهئے رۆچا ۲۵ هُرداد ۱۴۰۳، یک کدیمی سیاسی بندیگێن بلۆچے پهرهئے شهرا گۆن دگه هپت کسا بگئیر چه آمیدگسی هُکما نزامی نیروانی دستا آوار جنگ  و اے شهرئے اداره آگاهیا برگ بوتگ‌اَنت.

اے کدیمی سیاسیێن بندیگیئے پجّار (اَبدُلروپ بارانی) ۳۴ سالگ، دۆست مهمدئے چُکّ، سور کُرتگێن و دو چُکّئے پت و نورآبادئے هلکئے مردم چه سرکئورئے دمگانی نندۆک گوشگ بوتگ و چه آ دگه هپتێن همرانی پَجّارا تان انّون هچ هالے نێست.

همے هالانی رِدا، اَبدُلروپ گۆن وتی هپتێن همراهانی گۆما اێرانشهرئے په وتی زاتی کاریئے دُمبا شُتگ بوتگ‌اَنت که نزامی نیروانی دستا آوار جنَگ بوتگ‌اَنت.

رَند چه دو رۆچئے آوار جنَگا، یکشمبهئے رۆچا ۲۷ هُرداد ۱۴۰۳، اتلاهات سپاهئے نیروان اَبدلروپش چه آگاهیئے ادارها پَچ گپتگ و دُزآپئے سپاهئے اتلاهاتئے ادارها بُرتگش.

گوشگ ببیت که چار کس چه آییئے همراهان آزات کنگ بوتگ‌اَنت و سئے کس انگت اێرانشهرئے بندیگئے تها اَنت. اُگدهداران گۆن اے هالا که آییئے لۆگئے مردم سکّ کارانی دُمبا اَنت چه آییئے آوار جنگ و آییئے دُزآپئے برگئے سئوبا پسئوے نداتگِش.

اَبدُلروپ ۱۳۹۹ئے سالا، سربازئے شهرا گۆن سیاسی جُرمان پپاهئے اتلاهاتئے دستا آوار جنَگ بوتگ و چُنت ماها رَند آزات کنگ بوتگ.

چه اے جهمنندانی جُرمان تان انّون هچ هالے دستا نکپتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*