یک ٹپّیگ بوتگێن بلۆچێئے بێران بئیگ رَند چه دو رۆچئے دردئے کشّگا گۆن نزامی نیروانی راستێن تیرگواریان

رَسانک نیوز

سئے شمبهئے رۆچا ۲۲ هُرداد ۱۴۰۳، یک ٹێلکشێن بلۆچے هُردادئے ۲۰می بانگواها، گۆن نزامی نیروانی تیرگواریان کهنۆچئے تها، آییئے ماشین چپّ بوتگ و آس گپتگ و آیی وت هم ٹپّیگ بوتگ و رَند چه اِشیا که کرمانئے نادراهجاها برگ بوتگ و گۆن دو رۆچئے گوزگا رَند وتی ساهی چه دستا داتگ.

اے ٹێلکشێن بلۆچئے پَجّار (مُجتبا اَزیزی) ۲۵ سالگ، منسورئے چُکّ، سور کُرتگێن و رودبارئے شهرئے نندۆک گوَشگ بوتگ.

همے هالانی رِدا، مجتبا گۆن وتی ماشینا کهنۆچئے شهرا گوزگا بوتگ که نزانی نیروان بگئیر چه هُشدار دئیگ و گوشگا تیرگواری کُرتگ که مجتبائے ماشین چپّ و آس گپتگ و نزامی نیرو گۆن اے وئیلئے گندگا، بگیر چه اِشیا که کُمکّ بکننت چه اۆدا تتکگ و شتگ‌اَنت.

گۆن نزامی نیروانی اے گیر کانونی کارا، مجتبا گۆن سُتکگێن ٹَپّان سک ناراحت بوتگ و کرمانئے تها نادراهجاهیا برگ بوتگ و رَند چه دو رۆچا وتی ساهی چه دستا داتگ.

گوَشگ ببیت که گۆن سالئے جم کُرتگێن هالان، ۲۰۲۳ئے سالا کم چه کم ۳۲۱ ٹێلکش گۆن نزامی نیروانی راستێن تیرگواریان، جادّهی وئیلان، نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان، هار و آس سۆچیان بێران و ٹپّیگ بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*