پنۆچئے تها دو بلۆچێن جهمنندئے بێران بئیگ گۆن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان

رَسانک نیوز

شمبهئے شپا ۱۹ هُرداد ۱۴۰۳، دو جهمنندێن بلۆچ پنۆچئے تها سلاهبندێن مردمانی تیرانی آماچ بوتگ‌اَنت که یکّے چه آیان وتی ساه چه دستا داتگ و آ دگه یک سکّ ٹپّیگ بوتگ و اێرانشهرئے هاتم الانبیائے نادراهجاها برگ و هاسێن جاها واپێنگ بوتگ.

کُشگ بوتگێن جهمنندئے پجّار (یاسین استادی) ۲۷ سالگ، ابراهێمئے چُکّ، سور کرتگێن و یک چُکّێئے پت و پنۆچئے نندۆک و ٹپّیگ بوتگێن جهمنندئے پجّار (ادریس بلۆچی) کریمئے چُکّ و کاکۆچئے نندۆک چه پنۆچئے دمگان گوشگ بوتگ.

گوشگ بوتگ که یاسینا گۆن سلاهبندێن مردمان مالی جێڑه بوتگ که اُرش برگئے تها یاسین و ادریس تیرانی آماچ بوتگ‌اَنت.

گۆن ۲۰۲۳ئے سالئے جم کُرتگێن هالان، کم چه کم ۱۹۲ جهمنندێن بلۆچ نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرانی آماچ بوتگ‌اَنت که آیانی تها ۱۵۰ کس کُشگ بوتگ و ۴۲ کس ٹپّیگ بوتگ. اِشانی تها کم چه کم پنچ گونڈوێن چُکّ و چار جنێن هم هست‌اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*