دشتیارییا، یک کسانێن چُکے هۆٹگێا بُکتگ

رَسانک نیوز

جُمَه رۆچا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، یک کۆدکے دشتیارییا ڈۆر بازارا کۆدکے آپا کپیت بیرانَ بیت.

اے بلۆچێن چُکّئے پجّار (نۆمان بشکار)، ۸ سالگه، برکتئے چُکّ اِنت و ڈۆرئے هلکا نشتگ ڈۆر یکّے چه دشتیاریئے اِنت.

گوشگی اِنت که اے چُکّئے لاش چه هۆٹگا مردمانی دستا در کنگ بوتگ و مردم وتی جُهد کرتگ که زندگ ببیت بله نبوتگ و وتی ساهی چه دستا داتگ.

هۆٹگ هما آپے گوشگ بیت که اَبرمی درۆشما یا که گۆن مردمانی دستا اَڈ کنگ بوتگ آپے که آییئے تها جم بوتگ، کارمرز کننت.

گوشگ ببیت که دشتیاریئے دمگئے مردم چه لوله کشی و آپئے سهولتا زِبهر اَنت و مردم چه همے آپانے که هۆٹگئے تها جم بوتگ‌اَنت وتی ورگئے و زندگیئے واستا کارمرز کننت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*