چهبارا یک بلوچ جهمنندیئے ٹپّیگ بئیگ گۆن سلاهبندێن دُزّانی تیرگواریان

رَسانک نیوز

جُمَهئے شپا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، سلاهبندێن دُزّانی تیرگواری، یک موتور والایے نێمگا چهبارئه شهرا، سئوب بوتگ که موتور سئوار ٹپّیگ ببیت.

چه اے بلۆچئے پَجّارا تان انّون هچ هالے نێست.

گۆن اے رستگێن هالا، گۆن سلاهبندێن دُزّانی تیرشانیان که موتورئے دُزّگئے دُمبا بوتگ‌اَنت، موتور والا چه پادانی نێمگا تیری وارتگ و سکّ ٹپیگ بوتگ و امام اَلیئے ناداهجاها برگ بوتگ.

سلاهبندێن دُزانی بازی چهبارئے تها سکّ پرێشان کنۆک‌اِنت و نه شپ و نه رۆچا نیرو انتزامیئے هچ گَشتے چهبارئے تها گِندگ نبیت و نزامی نیروانی بێپگری سئوب بوتگ که دُزّ کسانێن چُکّانی سرا هم اُرُش ببرنت و اگن گران کیمتێن چیزے گۆنِش ببیت آیانا دُزّنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*