کنارکا بلۆچے گۆن سارتێن سلاها بێران کنگ بوتگ

رَسانک نیوز

شَمبِهئے شپا 25 پروردین ماهئے 1403آ، کنارکئے شهرا دو کسان وت ‌مان وتا جنگا بوتگ‌اَنت اشیا لۆٹتگ جتاهئے بکنت وت چاکۆ وارت.

اشئے پجار “شریپ جدگال” اسهاکئے چُک اِنت گوشگ بیت چهبار نندۆک بوتگ.

سر بوتگێن هالانی ردا، شریپا مۆل و مراد جتا کنت بوتگ بله چاکۆ مان دلا لگیت هما جاگها ساه دنت.

گوشگی انت که شریپ سیاد و لۆگئے نان آور بوتگ کساس پانزده سال پێسر پتی هم چه دست داتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*