هکوک بشرئے سازمان و ادارهان زلورت انت اے مسئلها دلگۆش بدارنت که سَئیید بلوچئے هپت سال پێسر، پاکستانئے سرکارا آوار جتگ

رَسانک نیوز

دوشمبه ۲۷ پروردین ۱۴۰۳ و ۱۵ آپریل ۲۰۲۴، (سَئیید بلۆچ)ئے آوار جنگ هپت سال گوزگا اِنت گار و بێگواه پاکستانئے سرکارا کرتگ. سجلا نام سئیید بلۆچکاری اِنت مهروپ په سدیکا اِنت، هاجی سالمیئے چُکّ، آوارانئے هلکئے مردم و چه نێکشهرئے دمگان، و چه آییئے جاورهالا انگت هچ هالے نێست.

سَئییدا که ایتالیائے اِگامت هست، ۲۶ پروردین ۱۳۹۶ په ترّگ و اِلاجئے واستا پاکستانئے سرڈگارا شُتگ بوتگ وتی نندگئے هُتلا کراچیئے شهرا، سدرا زرگون هتلا جست کنگ بوتگ پاکستانئے اتلاهاتئے (ISI) نیروانی دستا آوار جنگ و نامالومێن جاهے برگ بوتگ.

آییئے کهۆلئے مردمانی بازێن کۆشست په سَئییدئے جاورهالا و آییئے آوار جنگئے سئوب چه بلۆچستان و سیستانئے اُستانداریا، تهرانئے سپارتا پاکستانئے تها، اێرانئے ڈنّی وزارت و اێرانئے جمهوری اسلامیئے سپارت اسلام آبادئے تها، تا انّون گۆن اُگدهدارنی پَسّئو ندئیگا همراه بوتگ.

انچۆ سَئییدئے لۆگئے مردما بازێن رَندے پاکستانا سپر کُرتگ و آ مُلکا ڈنّی وزارت و پاکستانئے اتلاهاتئے وزارت و اێرانئے سپارتا کِرّا شتگ‌اَنت و اِشان رئوگ و جُست و پرسا هچ اَنجامے نبوتگ.

بئین المللی جُست و پرسئے جهمنندی آوار جنَگ یک ڈنّیسرڈگاری کانونئے هسابا اے کار اێرانئے ڈنّی وزارت و دئولتئے کار اِنت که اێرانا اے کارئے تها سکّ باز بێپگری کُرتگ و اے کاری انجام نداتگ.

سَییدئے هلکئے مردم  آییئے هالئے واستا سکّ پرێشان اَنت و چه اَدالتی هکوک بشرئے سازمانا آییئے نامالومێن جاورهالئے،‏ هالئے لۆٹۆک‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*