دو ٹێلکشێن بلۆچئے ٹپّیگ و بێران بئیگ گۆن ماشینئے چپّ کنگا راسکئے شهرا

رَسانک نیوز

یکشمبه ۲۶ پروردین ۱۴۰۳، یک سایپاێن ماشینیئے چپّ کنگا و آییئے کپگا رۆدئے تها سرباز و راسکئے راها کساس پێرزآبادئے دمگان یک بلۆچێن ٹێلکشیا وتی ساه داتگ و دگه یکّے ٹپّیگ بوتگ.

بێران بوتگێنئے پجّار “اِیسُپ پاێدار” اَبدُلستار چُکّ اِنت و پێرزآبادئے نندۆک گوَشگ بوتگ. ٹپّیگ بوتگێنئے پجّار تان اَنگت زانگ نبوتگ.

ٹێلکشی یکے چه آ کاران اِنت که جهمنندێن بلۆچ چه بلۆچستانئے هر دمگا، کارئے نێستیئے سئوبا ناچار اِنت که آییئے نێمگا رئوت که برے لهتێن بلاه چۆ چپّ کنگ و تسادپ و نزامی و امنیتی نیروانی راستێن تیرگواری آیانی جانا تهدید بکنت.

گوشگ ببیت که گوَستگێن سالئے جم بوتگێن هالانی گۆما، ۲۰۲۳ئے سالا کم چه کم ۳۲۱ ٹێلکش نزامی نیروانی راستێن تیرگواریان، جادهی پێشامدان، نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرشانیان، هار و آس سۆچیانی تها ٹپّیگ و بێران بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*