یک نزامی نیرویئے کُشک بئیگ هیرمندئے شهرا

رَسانک نیوز

مرۆچی شمبه ۲۵ پروردین ۱۴۰۳، یک نزامی نیروے گۆن نامالومێن سلاهبندێن مردمانی درگیریئے تها وتی ساهی چه دستا داتگ.

هکومتی رسانکان اے نزامی نیروئے پجّار (همید سُلتانی) گوَشتگ.

چه درگیرئے هالا تان انّون هچ هالے دستا نکپتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*