زابلئے شهرا یکّ بلۆچئے لاشه در آتکگ

رَسانک نیوز

دوشمبهئے رۆچا 20 پرودین ماهئے 1403آ، زابلئے شهرا ائول سرا پلێئے چێرا آییئے لاشه چه هما هلکئے مردمانی نێمگا در گێجگ بوتگ.

بلۆچ جهمنند بچار “هسمت الله لجه‌ای”، 40 سال انتی، گوشگ بوتگ ابدل‌هکیمئے چُک اِنت.

سربوتگێن هالانی بنیادا، هِسمت‌اللهئے لاشه آ وهدے که چه پُل چێرا درگێجنت، پزشک کانونیا سری کننت، اے گوشگ ببیت که سئوب کُشگی چے بوتگ تان اے درگتا نیمۆن بێران بئیگی پکّا نه‌اِنت.

اے هم گوشکی اِنت که هِسمت الله دوازده ساهت پێش چه اشی که لاشهی در بیئیت هچ هالے نبوتگ، اے درگت چه کهۆلئے نێمگا هم سک باز پٹ و پۆل بوتگ بله گُڈسرا آییئے بێران بئیگئے هالی سر بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*