یک بلۆچێن جهمنندیئے آجویی رَند چه بیست و چار ساهت آوار جنگا اتلاهات سپاهئے دستا

رَسانک نیوز

دوشمبه رۆچا ۲۰ پروردین ۱۴۰۳، یک جهمنندێن بلۆچے گوَستگێن رۆچا اداره اتلاهاتئے دستا بگئیر چه آمیدگسی هُکمئے پێش دارگا شستونئے شهرا آوار جنَگ بوتگ و بیست و چار ساهتا رَند آجو کنگ بوتگ.

اے بلۆچێن جهمنندئے پجّار (دانیال ملکی مهمدی [ملکزاده])، ۳۲ سالگ لال بکشئے چُکّ و پرکنتئے هلکئے مردم چه شستونئے دمگانی مردم گوَشگ بوتگ.

گوشگی اِنت که زاتی درێسێن نیروان رَند چه اشیا که دانیالِش بگئیر چه آمیدگسی هُکما آوار جتگ کساس زُهرئے ساهت سئے و نێما، گۆن بازێن زاتی پلاکێن ماشین و نزامیان پرکنتئے هلکئے سرا شستونئے دمگان اُرش برتگ و آییئے لۆگِش چُنت ساهتا بازرسی کُرتگ.

امنیتی نیروان بگئیر چه هبر و آمیدگسی هُکمئے پێش دارگا آییئے لۆگا شُتگ و رَند چه بازرسیا گاوسندوک و آییئے لۆگئے مردمانی تلپون گۆن وتِش برتگ‌اَنت.

دانیال سَرّاپی کارئے تها اِنت و آییا کْوَئیتئے جهمنندی هست و انّوگان بلۆچستانا په وتی هلکئے مردمانی چارگا آتکگ.

چه اے جهمنندئے جُرما تا انّون هچ هالے نێست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*