یک بلۆچێن ٹێلکشیئے کماها رئوگ رَند چه مرسادئے نزامی نیروانی ڈۆکئے پرتاب کنگا راسکئے شهرا

رَسانک نیوز

شمبهئے رۆچا ۱۸ پروردین ۱۴۰۳، مرسادئے انتزامی نیروانی ڈۆکئے پرتاب کنگ ٹێلکشانی نێمگا، یک بلۆچێن ٹێلکشے گۆن ڈۆکئے لگّگا بێهۆش و کماها شُتگ.

اے ٹێلکشێن بلۆچئے پجّار (جمیل هوت زاده)، کساس ۲۱ سالگ، سمدئے چُکّ، سور نکُرتگێن و هۆت آبادئے هلکئے مردم راسکئے دمگان پیشنئے نندۆک گوَشگ بوتگ.

گۆن اے رستگێن هالا، جمیل گۆن ماشینا چه سیمسرا واتر کنگا بوتگ که هُنگئے دمگان چه پارودئے هلکان راسکئے شهرا مرسادئے نزامی نیروانی کمینا شُتگ و مرسادئے نزامی نیروان جمیلئے ماشینئے نێمگا شُتگ و سنگِش پرتاب کُرتگ.

گۆن نزامی نیروانی ڈۆکئے پرتاب کنگا یکّے چه ڈۆکان آییئے سر و گیچگاها لگّتگ و آیی بێهۆش بوتگ که آییئے همراهان نادراهجاها بُرتگ گۆن آییئے جاورهالئے هراب بئیگا چهبارئے امام اَلیئے نادراهجاها برگ بوتگ.

گوشگی اِنت مرسادئے کارندهان رَند چه اشیا که آییئے هالئے هرابی دیستگ چه جاها تتکگ و گار بوتگ‌اَنت.

گوَشگ ببیت که گۆن سالئے جم کُرتگێن هالان، ۲۰۲۳ئے سالا کم چه کم ۳۲۱ ٹێلکش گۆن نزامی نیروانی راستێن تیرگواریان، جادّهی پێشامدان، نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان، هار و آس سۆچیان بێران و ٹپّیگ بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*