جمهوری اسلامیئے کبول کنگ چه ۹۳ نزامی نیروانی ٹپّیگ و بێران بئیگ راسک و چهبارئے درگیریان

رَسانک نیوز

شمبه رۆچا ۱۸ پروردین ۱۴۰۳، وزارت بهداشت و درمانئے و سرڈگارئے پزشکی آموزشئے [معاون] آ گۆن هکومتی رسانکان گوَشتگ: چه ۷۷ نپر ٹپّیگ بوتگێن مردمان جئیش الاَدل و نزامی نیروان، راسک و چهبارئے درگیریان که راسک و چهبارئے نادراهجاها واپێنگ بوتگ‌اَنت ۵۲ نپر چه آیان رهادگ کنگ و ۲۵ نپر انگت وپتگ‌اَنت.

اے چُش اِنت که چُنت ده نپر چه ٹپّیگ بوتگێنان اێرانشهرئے هاتم الانبیائے نادراهجاه برگ بوتگ‌اَنت و اێرانئے اُگدهداران هچ نامے چه آیان نگپتگ.

گوَشگی اِنت که گۆن جئیش الاَدلئے رستگێن هالا، گێشتر چه دوسد نپر چه اێرانئے جمهوری اسلامیئے رژیمئے نزامی و امنیتی نیروان که گێشترێن چه سپاه پاسدارانئے بوتگ‌اَنت، که راسک و چهبارئے جنگا که ساهت ۱۵:۳۰ دکیکتا ۱۶ پروردینا رند چه سێزده ساهتا تئوام بوتگ، کُشگ بوتگ‌اَنت.

گوشگی اِنت که گۆن اے هئیالا و اێرانئے جمهوری اسلامیئے رژیمئے مُدامی سابگئیا، اِشیا که هجبر راست و دکیکێن ٹپّیگیان بگوشان گمان رئوت که نزامی و امنیتی نیروانی کُشگ بوتگێن و ٹپّیگ بوتگێن آمار چه آ چیزے که گوَشگ بوتگ، گێشتر اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*