نزامی نیروانی درگیری گۆن سلاهبندێن مردمان پسکۆهئے دوراهیا، سب و سۆرانئے شهرا

رَسانک نیوز

مرۆچی شمبِه ۱۸ پروردین ۱۴۰۳، نزامی و امنیتی نیرو پسکۆهئے دوراهیا سب و سۆرانئے شهرا گۆن یک پژو ۴۰۵ێن مرمانی گۆما درگیر بوتگ‌اَنت.

چه اے درگیریئے ٹپیگ و بێران بوتگێن مردمان هچ هالے نێست.

گوَشگی اِنت که چُنت ساهت پێش سلاهبندێن مردمانی و پاسگاهئے نیروانی درگیری سرجنگلئے مردمانی گۆما دُزآپئے تها دو نزامی نیرو کُشگ و یکّے سکّ ٹپّیگ بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*