بلۆچ کۆدکئے بێران بئیگ گۆن سارتێن سلاها پوتبالئے لئیبا دپجنگی جێڑها

رَسانک نیوز

دوشمبهئے شپا ۱۳ پروردین ۱۴۰۳، یک کسان سالێن  چُکّے دپجنگی جێڑها پتبالئے گوازییا گۆن وتی دێمی مٹێن لئبیان، گۆن سارتێن سلاها جنگ بوتگ ساهی داتگ.

اے کسان سالێن چُکّئے پجّار (نۆمان بلۆچ)، ۱۵ سال انتی، سُهئیلئے چُکّ و چهبارئے نندۆک و گوشنت چهبارئے دینی مدرسهئے [جامعة الحرمین]ئے وانگا بوتگ.

رستگێن هالانی رِدا، نۆمان و آییئے دێمئے مٹێن تیما گۆن یکّێا کسانێن دپجنگی هبرے پێش آتکگ که اے هبرا رَند چه گوازیا گۆن اے دگرانی تۆکا آیگا گێش بوتگ و همے نیاما، اے کسانێن چُکّ رَند چه چانکوئے ورگا و رند ساه داتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*