کیلومترها صف و ساعتها انتظار در صف طولانی خودروها در بلوچستان

به گزارش رسانک، روز ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، فیلمهای ارسالی از شهرهای مختلف بلوچستان، حکایت از صفهای طولانی در جایگاه های سوخت دارد.

این فیلمها از شهرهای دزاپ (زاهدان) جایگاه کلاته، شستون (سراوان) جایگاه پاک گوهر، مئگس (مهرستان)، چهبار (چابهار) جایگاه مادر، ارسال شده اند و بازگو کننده نارضایتی مردم از مسئولین ناکارامد می باشند.

گفتنی است مردم در گرمای طاقت فرسای بلوچستان، در حالی ساعتها باید در صف های طولانی برای بنزین بایستند که مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران، در رسانه های حکومتی، خبر از به پایان رسیدن صف های طولانی در پمپ بنزین های شهرهای ایران می دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*