قدرت نمایی رژیم جمهوری اسلامی با قتل زندانیان: اعدام هفت زندانی بلوچ در یک روز

به گزارش رسانک، رژیم جمهوری اسلامی با علم به اینکه بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، برای دولت بی هزینه نخواهد بود و ملت بلوچ در برابر این قضیه ساکت نخواهد نشست، جهت قدرت نمایی و ایجاد ارعاب و جلوگیری از اعتراضات، دستکم هفت شهروند بلوچ را با برنامه قبلی، در روزهای قبل به قرنطینه منتقل و صبح امروز، آنها را اعدام ‌کردند.

با توجه به کم هزینه بودن اعدام (قتل حکومتی) برای رژیم جمهوری اسلامی در جوامع حقوق بشری و ‌بین المللی، ابزاری است که رژیم ایران همیشه بر علیه ملت بلوچ، استفاده می کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*