آتش زدن عکس های خمینی توسط نوجوانان شهر پیشن

رسانک/ نوجوانان شهر پیشن از توابع شهرستان راسک با پاره کردن عکس های خمینی و آتش زدن آنها نشان دادند که ملت بلوچ حتی در رورترین نقاط مرزی هم از جمهوری اسلامی بیزار هستند و خواستار براندازی این رژيم می‌باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*