خبر

رد مرز کردن مولوی عبدالعزیز عمرزهی از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان به کشور افغانستان

به گزارش رسانک، روز ۶ خرداد ۱۴۰۲، مولوی عبدالعزیز عمرزهی از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان که در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲،  توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شده بود پس …..ادامه خبر