بلوچستان و کوردستان

رسانک/ ملت بلوچ در بلوچستان، ملت کورد را فریاد می‌زنند و اتحاد خود را با کوردستان همچنان سرلوحه پیروزی قرار می‌دهند.

آنها به درستی، اتحاد و همبستگی همه مردم ایران راه گذر از جمهوری اسلامی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*