خواست مردم

رسانک/ بیش از نود سال است از اشغال بلوچستان مى گذرد
رژيم هاى جمهوري اسلامى ايران و شاهنشاهى در مجموع نود سال است كه بلوچستان را در اشغال خود قرار داده اند و آنرا به شكل استعمارى اداره و كنترل مى كنند و مردم بلوچ را از هر نوع حق و حقوقى محروم ساخته اند و حق تعيين سرنوشت را مردم گرفته اند و طرحهاى ويرانگرى و نابود كننده اى براى مردم بلوچ رقم زده اند.

جامعه بلوچستان را از لحاظ اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى و بهداشتى به قهقرا برده اند و قصد نابودى كامل آنرا دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*