دود و ربیدگ روچ دراهین بلوچانا مراد بات

مردم یک جامعه با فرهنگ آن جامعه تعریف میشوند.

پس ما نیز باید بکوشیم که هر روز برای ما روز فرهنگ‌بلوچ باشد، که نه تنها آنرا گرامی بداریم بلکه در حفظ و نگهداری آن بکوشیم  .

وظیفه ما است این فرهنگی را که به میراث برده ایم، به نسلهای بعد انتقال دهیم .

و با حفظ اصالتهای خویش مردم بلوچ را به مردم سراسر دنیا به نیکی معرفی کنیم.

دوم‌مارچ روز جهانی فرهنگ بلوچ مبارک

✍️شاری بلوچ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*