بیانیه حزب مردم بلوچستان در تظاهرات شهر کلن آلمان

ملت بلوچ که از روزهای آغازین خیزش انقلابی مردمان ایران با شعار مترقی و پر معنای “زن- زندگی- آزادی” پرقدرت و خستگی ناپذیر ھمراہ شدند، در پنجمین ماہ انقلاب ھمچنان مصمم ایستاده‌اند و در هجدهمین جمعه‌ی اعتراضی زاهدان با وجود فشارها، فضای امنیتی شدید و بازداشت‌های گسترده شاهد حضور هزاران نفری مردم در تظاهرات بودیم بطوریکه چشم امید مردم ایران به جمعه‌های اعتراضی زاهدان دوخته شده و این جمعه‌ها به عنوان یکی از مهمترین موتورهای پیشران انقلاب شناخته می‌شوند.

نحوہ‌ی برخورد رژیم با اعتراضات مردمی در بلوچستان ھموارہ سبوعانه‌تر و بی‌رحمانه‌تر بودہ بطوریکه در روز جمعه‌ی خونین زاھدان در ۸ مھر ۱۴۰۱ مردم معترض بلوچ در خیابان‌ھای زاھدان توسط مزدوران رژیم با گلوله‌ھای جنگی قتل عام شدند و رژیم ھمین اتفاق را در جمعه‌ی خونین دیگری در خاش تکرار نمود. با این وجود ملت بلوچ ھمچنان با اقتدار نشان دادہ‌اند که این وحشیگری‌ھا نه تنها آن‌ھا را نترساندہ، بلکه با شجاعت و دلیری مضاعفی خواهان سنگونی رژیم، دادخواھی خون‌ھای ریخته شدہ و پایان دادن به یک قرن تضییع حقوق شهروندی خویش ھستند.

در حالیکه ملل مختلف ساکن در ایران با اتحاد خواهان برقراری عدالت، برابری و آزادی ھستند، وقت آن رسیدہ که این اتحاد در بین اپوزیسیون خارج از ایران نیز شکل گرفته و فارغ از تفاوت‌ھا در دیدگاه‌های سیاسی برای تأمین خواسته‌ھای مردم داخل، که ھمانا ” آزادی، برابری و حق تعیین سرنوشت ” است کوشش مضاعف نمایند.

اعضای حزب مردم بلوچستان ھم طبق وظیفه‌ی انسانی و حزبی و تعهدی که به مردم خود برای احقاق حقوق تضییع شده‌ی آن‌ها داده‌اند، جهت گذار از رژیم سفاک جمهوری اسلامی و تحقق آزادی، دموکراسی و برابری دست ھمکاری به سوی سایر نیروهای اپوزیسیون دراز می‌کند.

زن، زندگی، آزادی
حزب مردم بلوچستان
فوریه ۲۰۲۳

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*