شعار “زن، زندگی، آزادی” در روز برفی زاهدان

رسانک/ شعار زیبا و پر مفهوم “زن، زندگی، آزادی” خیزش ١۴٠١ را در ایران شکل داد تا به صورت کاملاً جدی به جمهوری اسلامی بفهماند، اکثریت مردم در ایران خواستار سرنگونی حکومت دیکتاتوری هستند.

بلوچستان و بلوچ ها که جزو یکی پرچم داران این خیزش سراسری هستند، در روز جمعه ٧ بهمن ماه ۱۴۰۱، که پس از سال ها زاهدان سفید پوش شد و زمستانی سرد را تجربه کرد، بار دیگر این شعار را زنده کردند.

پس از جنایت های رژیم جمهوری اسلامی در بلوچستان علی الخصوص در ٨ مهر ماه و ١٣ آبان ماه ۱۴۰۱ در زاهدان و خاش، زنان و مردان بلوچ برای رهایی از اعدام، تیراندازی نیروهای امنیتی، کشتار، فقر و محرومیت و… بپاخاسته اند.

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*