پلاکاردی که هزار معنی در آن نهفته است

رسانک/ این پلاکارد سفید هزاران معنا دارد.

آنچه عیان است چه حاجت به بیان است، همه چیز معلوم است و مردم باید بدانند چیزی برای نوشتن و گفتن نیست؛ همه باید بپاخیزند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*