هیچ نشانی از تسلیم شدن در بلوچ وجود ندارد!

رسانک/ علیرغم جو شدید امنیتی در زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان، مردم همچنان مصمم به برگزاری اعتراضات سراسری در خیابان ها علیه جمهوری اسلامی هستند.

بر روی یکی از پلاکاردها نوشته شده “آنان که می خواهند زانو زدن ما را ببینند، موقع اقامه نماز بنشینید و تماشایمان کنند.

زاهدان امیر خیز ایران”

در برخی بنرها به محاصره زاهدان نیز اشاره شده است. این اراده قوی از تسلیم نشدن نویدبخش روزهای زیباست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*