نه به دیکتاتوری

رسانک/ فریاد مردم بلوچستان برای خواسته‌های بحق خود که در طول چهار دهه حکمرانی ننگین جمهوری اسلامی، تضييع شده‌اند.

با سقوط دیکتاتور، علی خامنه ای و روی کار آمدن حکومتی که مردم حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت دارند، دموکراسی و برابری در ایران بوجود خواهد آمد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*