آزادی و برابری خواست مردم

رسانک/ ایران در طول حدود یک قرن اخیر چندین حکومت به خود دیده که هر کدام به نحوی ملل تحت ستم را تحت فشار قرار داده‌اند.

اکنون مردم سراسر ایران، ازادی و برابری و دموکراسی می‌خواهند. خواست انها سلطنت، ولایت فقیه و امثال مجاهدین خلق نیست بلکه زندگی شرافتمندی را زیر سایه دموکراسی خواهان اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*