هدف جمهوری اسلامی از احضار مولوی گرگیج به دادگاه ویژه روحانیت

رژیم جمهوری اسلامی ایران در احضار مولوی محمدحسین گرگیج به بیدادگاه ویژه روحانیت دو هدف را دنبال می کند: اول به انقیاد کشیدن علمای اهل سنت و دخالت غیرقانونی در امور اهل سنت بر خلاف اصل دوازده قانون اساسی که صراحتا می گوید: پیروان اهل سنت در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزاد هستند.

هدف دوم: فشار بر مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ،امام جمعه مرکز بلوچستان ،شهر دُزاپ (زاهدان) است زیرا در بین روحانیون بلوچ، چهار روحانی شجاع وجود دارند که خار چشم جمهوری اسلامی می باشند:  مولوی فضل الرحمن کوهی، که سالهاست در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است. مولوی عبدالغفار نقشبندی که پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت و در مسیر توسط نیروهای امنیتی ربوده شد و اکنون ناپدیدسازی قهری شده است. مولوی محمدحسین گرگیج و مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی دیگر افراد هستند.

بنابراین دو تن از اینها یا در زندان و یا ناپدید هستند. مولوی گرگیج را می خواهند به سرنوشت آن دو تن گرفتار کنند تا مولوی عبدالحمید تنها بماند و نهایتا سراغ او بیایند و یا او را حصر خانگی قرار دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*