حمایت از مولوی عبدالحمید و ماموستاهای مردمی کوردستان، حمایت از انقلاب است

مولوی عبدالحمید در طول چهار ماه اخیر با قدرت تمام در کنار مردم ایران ایستاده است. شخصی که عالم‌تر و اگاه تر از خامنه ایست اون یکی ادعا مسلمانی میکند و مردمش را میکشد ،  این یکی مسلمان است و از مظلومین دفاع میکند ، ان یکی پشت مداح و قاری های لوطی و سپاه تروریستی پنهان شده است ، این یکی سینه را سپر کرده بدون خستگی  و نداشتن ترس از زندان و مرگ راه انقلاب را ادامه می‌دهد.

چرا از عبدالحمید می‌گوییم؟ چونکه حکومت در این ۴ ماه هرگز نتوانست مولوی عبدالحمید را با نقشه ها شوم خود از مسیر منحرف یا خارج کند(نخواهند توانست)

بلکه محبوبتر هم شده است.

شهر زاهدان اگر در روز های جمعه  خشمگین‌تر از قبل دیده میشود ، دلیلش وجود شخصی نترس و مجاهد  مثل مولوی عبدالحمید است.

مولوی عبدالحمید طالب کرسی و مقام و منصب نیست او سوپاپ اطمینان نظام نیست چون در این ۴ ماه به همگی اثبات شده است ، مولوی بدنبال  خون خواهی شهیدان و حق مردم میباشد. مردم عزیز هم حامی این دلیر مرد باشند. به شما اطمینان می‌دهیم حمایت از مولوی عبدالحمید اگر انقلاب نیاورد اما هرگز اجازه نمیدهد  صدای انقلاب خاموش بشود. 

البته خیانت است از ماموستا های کورد ننویسیم ماموستا هایی که به اندازه کافی حمایت نشده اند و برخی  در زندان بسر میبرند. پس صدا  آنها باشیم چون همه آنها فرمانده و لیدر این انقلاب هستند

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*