دردفاع از  قهرمانان نستوه در بند، انقلابیون زن، زندگی آزادی 

هم میهنان آزاده و قھرمان  ایران زمین   

در چهارمین ماه از انقلاب “زن، زندگی، آزادی = ژن، ژیان، ئازادی، بسر میبریم . انقلابی کہ با پیشقراولی زنان ایران، ارتجاع منطقہ را بہ لرزہ در آوردہ است و تحسین مردمان سرتاسر این دھکدہ جھانی را جلب و حیثیت و اعتباری تاریخی را نصیب مردمان ایران نمودہ است.

رژیم جمهوری اسلامی و در رأس آن خامنه ای جلاد، با قتل عام و کشتار بیرحمانہ صدها نفر از جوانان دختر و پسر انقلابی، کودکان و مادران میهنمان و به اسارت در آوردن بیش از ۲۰ هزار نفر از فرزندان رشیدمان، قادر به خاموش نمودن شعله ھای خشم  این انقلاب اجتماعی و تاریخی ایران نگشته است و ھمچنان شعله ورتر به پیش خواھد رفت۔ 

رھبر رژیم اسلامی حاکم در این تنگنای سرنگونی و وحشت و هراسی که تار و پودش را فرا گرفته است،  قصد تدارک قتل عام زندانیان سیاسی بیگناه را دارد تا بہ گُمان خود بتواند در این فاز از خیزش مردمی، رُعب و وحشت افکنی ذاتی اش را ھمانند دهه ۶۰ ایجاد نماید تا از سرنگونی محتومش جلوگیری کند، حال آنکہ  سخت در اشتباه است و این انقلاب سر باز ایستادن تا سرنگونی تام و تمام این نظام جهل و جنایت  ندارد .  

در همین راستا برای تعداد زیادی از جوانان بپاخاستهء ، بدون هیچ جرم جنایی و داشتن سند و مدرک و وکیل مدافع و محاکمہ علنی، فقط به جرم شرکت در اعتراضات خیابانی به  انواع اتھامات  متھم و تحت شکنجه ھای قرون وسطایی قرار گرفته و به  احکام محاربه و مفسد فی الارض روبرو میشوند ۰ تاکنون جان چھار قھرمان آزادی در بند مان را گرفته اند که  یاد این  ھمیشه جاویدان ; محسن شکاری، مجید رضا رھنورد، محمد مھدی کرمی و سید محمد حسینی را ھمواره گرامی خواھیم داشت۰  

روز گذشته از طریق خانواده و وکیل آقای منهدس حشمت‌الله طبرزدی، دبیرکل “جبهه دمکراتیک ايران” و از اعضای مؤسس “شورای دمکراسي خواهان ایران” و  “کار گروه ملی فراخوانها”  ، وی را با دستبند و پابند به شعبه ۱۱ بازرسی دادسرای انقلاب اصفهان اعزام و  به ایشان  ۲۰  اتهام از جمله مفسد فی الارض تفهیم شده است که آقای طبرزدی هیچ یک از اتهامات را نپذیرفتہ اند.   

 “شورای دمکراسی خواهان ایران”، “ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران” و “ کنگرہ ملیتھای ایران فدرال”برای حفظ جان زندانیان سیاسی و همه دستگیر شدگان این انقلاب فراگیر و اعتراضات مردمی از ھمہ مردمان ایران، گروه های سیاسی و مجامع بین المللی  مدافع حقوق بشر و ھمچنین دولتمداران کشورها  و تمامی پارلمانتر های شریف و مردمی در سراسر جهان مصرانه می خواهد که در این راستا بطور فعال و جدی از جنبش مردمی ایرانیان ستمدیده با اتخاذ سیاست های باز دارنده علیه حاکمان خونریز رژیم  استبدادی اسلامی متکی بر ولایت فقیه،  دفاع  کرده و پشتیبانی نمایند . 

هموطنان رنج دیده و داغدار و شجاع ایران ! 

برای حفاظت از جان زندانیان در بند و جان انسانهای بی دفاع در کف خیابان ها و همچنین به گِل نشاندن ارّابه مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز رژیم، تنها یک راه بیشتر نمانده است و آن تعمیق جنبش آزادی خواهی و حضور گسترده تر در خیابان ها و تداوم اعتصابات هر چه بیشتر علیه رژیم جمهوری اسلامی تا پیروزی است .  

نابود باد رژیم جمهوری اسلامی ایران 

زنده باد انقلاب “زن، زندگی، آزادی”  

شورای دمکراسی خواهان ایران 

ھمبستگی برای آزادی  و برابری در ایران

کنگره ملیتھای ایران فدرال      ۱۱ژانویه  ۲۰۲۲

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*