زن، زندگی، آزادی

رسانک/ امروز جمعه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱، با گذشت بیش از سه ماه از اعتراضات زنان بلوچ در همچون هفته های گذشته در جمعه های اعتراضی بلوچستان حضور دارند.

زنان شجاع بلوچ که بیشتر از همیشه به حقوق خود آگاه هستند فریاد «آزادی» سر می دهند و علیه جمهوری اسلامی شعار می دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*