بہ نام تپاکی

#ارسالی

Z.A(N)✍️

…ھمیشہ ے تاریخ عامل و 

پارامترهایی برای ھمبستگی مردم بودہ، است و خواھد بود ، کہ در این ھمبستگی برای ھدفی مھم و والا در یک صف قرار میگیرند بھر دفع یک شرّ و یا رسیدن بہ یک منفعت و پیشرفت مطلوب دنیایی و یا اخروی

و احزاب و انجمن‌های سیاسی برای پیشبرد ھدف در انتخابات اگر ھم تضاد مرام حزبی داشتہ باشند ولی بازھم موقتاً ائتلاف و اتحاد تشکیل میدھند. 

اما ھمبستگیھای ماندگار و جاودان فقط از دو دلیل نشأت میگیرند:

یک ؛ دین و مذھب مشترک

دو ؛ قوم و ملّیت مشترک

در این بحث ما بہ گزینہ دوم می پردازیم کہ ظاھراً انحصارگرایان مذھبی را نشاید خوشایند و آگاہ باشند تعصب خشکی قطعاَ ترَک بر می‌دارد چو پہنہ رُس در کویر. 

بلہ ملی گرایی تفاوت بسیار دارد با قوم گرایی زھی زھی. 

ملت بلوچ در شرق بلوچستان را از بدنہ اصلی ممالک محروسہ فلات ایران با مقراض گُلداسمیت کَندہ ھمی نمودند و با کمپانی ھندشرقی امپراتوری بریتانیا وصلہ شد. حال بعد از اینکہ امپراتوری کہ ھرگز آفتاب در آن غروب نمیکرد، گسست آنگاہ از بطن ھند بزرگ کشور ساختگی را قابلہ ھای (جَمبوگ)پنجابی بیرون کشیدند. 

اکنون بعد از حدود ھفتاد سال مبارزہ و خون دادن کہ اتحادی مداوم و دامنہ دار حول محور بلوچیت فارغ ز ھر باور دینی داشتند و دارند جدیدا افرادی بہ این ھمبستگی ملی می‌تازند کہ چرا ملّیت را بُلد (برجستہ) میکنند و تمکین بر این حکومت پاکستان نمیکنند، و اگر واقعا بھر  عدالت و اسلامیت بنا شدہ بود چرا جز یک یا دو مورد ھیچ کابینہ ای تا پایان عمر قانونی و با آرامش با نتیجہ صندوق جابجایی قدرت صورت نگرفتہ کہ این گویای قدرت خواستن است نہ دایہ ے دین داشتن

وانگھی آیا الحاق بلوچستان بہ پاکستان با کدام رفراندوم عمومی انجام شدہ یا این حکومت دار الخلافہ اسلامی است کہ بیعت بر بلوچ واجب. 

بفرض اینکه تمام این جغرافیا مسلمان باشد ، پس ھیچ دلیل محکمہ و وجدان پسندی نیست، 

حال بلوچستان دربرگیرندہ  ادیان و مذاھب متفاوت است چرا کہ نہ حول ملیت وفاق نکنند؟!

من ندانم مذھبیون ما از پنجاپی ها چه دیدند کہ بر نسل‌کشی برادران بلوچ شان چشم فرو ھشتند و سعی بر تخریبشان دارند. 

نیک بدانند تاریخ و آیندگان قضاوت بی پردہ کنند و یک جانبہ گرایی نمایندگان دین نسل نو را با دین خدای ناکردہ بیگانہ میکند و وحشت دارم کہ زبانم لال بہ ستیز درآیند. 

الھی طالب ھدایت و عدالتیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*