انگشت در خون شهیدان بلوچستان نخواهم زد

رسانک/ امروز روز انتخابات نیست بلکه روز سنجش عقل، وجدان و ایمان ماست. روزی است که عملکرد ما ثابت خواهد کرد که در کدام جبهه ایستاده ایم، جبهه حق و دفاع از مظلومان یا جبهه ظلم و تزویر!

فراموش نکنیم شرکت در انتخابات و رای دادن تاییدیه ای برای تداوم حاکمیت کسانی است که روزانه دستشان به خون، برادران ما آغشته است.

رای ندادن مدنی ترین راه برای “نه” گفتن به این ظلم و ستم هاست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*