بیدار باشیم

رسانک / ای ملت بلوچ رای دادن در روز جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، یعنی رای دادن به تقسیم بلوچستان و نابودی سواحل این سرزمین، یعنی ادامه داستان تقیه و وعده درمانی بیماری که بانی و باعث آن خود نظام ستمگر آخوندی است.

بیدار باشیم و تاریخ را تکرار نکنیم. به تکه تکه کردن بلوچستان و تغییر بافت جمعیتی سواحل بلوچستان (مکران) رای ندهیم.
.
دکتر عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
پنج شنبه بیست و هفت خرداد

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*