شرکت در انتخابات تاییدی بر ستم موجود در بلوچستان

رسانک/ امشب ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰، جلسه ستاد تبلیغات ابراهیم رئیسی در چهبار با حضور تعداد اندکی از بلوچ ها از جمله عبدالغفور ایرانژاد، محمد حسین رئیسی و تعدادی فرصت طلب برگزار شد.

آنچه مشهود است، شناخت کسانی که خود را دلسوز جامعه بلوچستان معرفی می کنند و ادعای خدمت به مردم را دارند؛ در اینگونه جلسات بخوبی شناخته می شوند.

بنابراین شرکت و حمایت از کسانی همچون ابراهیم رئیسی که از ابتدای انقلاب در راس حکومت بوده نشانگر یا ناآگاهی افراد به مسائل و ستم های روا داشته شده بر ملت بلوچ میباشد و یا اینکه این افراد دلسوز بلوچ و بلوچستان نیستند و بدنبال فرصتی برای منافع شخصی خود میباشند.

ما مردم بلوچ بایستی بیدار باشیم و نه برای شورا و نه برای رئیس جمهور رای ندهیم تا ستم روا داشته شده از سوی حاکمیت را، حداقل تایید نکنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*